Родителят трябва да бъде пример на детето


» Съвместната работа с учителите показва заинтересоваността на родителите, че ние искаме нашите деца да се образоват;
» Когато родителите участват подпомагат работата на учителите;
» Родителите са част от децата;
» Родителите възпитават децата;
» Децата получават полезни съвети от родителите;
» Защото децата трябва да имат работа;
» Защото ако не учат е по-трудно;
» Има родители, които искат да участват в образованието на децата, но не могат поради липса на пари и др.;
» Образованието на децата зависи от родителите;
» Родителите обичат децата си;
» Като участват в образованието на децата си, ги опознават по-добре; »Създават по-близък контакт с учителите;
» Изгражда се взаимно доверие;
» Заедно работят за възпитанието на детето;
» Родителите ще се убедят в добрите намерения на учителя в
процеса на обучение;
» Родителите могат да участват като правят заедно с учителите украса на класната стая, музикални дейности;
» Родителите могат да влияят за създаване на занималня.